لیست قیمت کابل جوش پارس

برای دریافت قیمت روز و لیست قیمت کابل جوش پارس را در این بخش مشاهده کنید و درصورت نیاز با ما در ارتباط باشید.


تماس با ما

لیست قیمت کابل افشان، کابل مفتول و کولری سیمپود(ریال)👇

نوع محصولنام محصول برندکد برندقیمت عادیشناسه محصول
206کابل افشان0/75 * 2سیمپود10613869000SIM-1057
207کابل افشان1 * 2سیمپود10617621000SIM-1058
208کابل افشان1/5 * 2سیمپود106239860SIM-1059
209کابل افشان2/5 * 2سیمپود106381900SIM-1060
210کابل افشان4 * 2سیمپود106601660SIM-1061
211کابل افشان6 * 2سیمپود106884400SIM-1062
212کابل افشان10 * 2سیمپود1061514200SIM-1063
213کابل افشان16 * 2سیمپود1062278000SIM-1064
214کابل افشان0/75 * 3سیمپود10620033000SIM-1065
215کابل افشان1 * 3سیمپود10625192000SIM-1066
216کابل افشان1/5 * 3سیمپود106360460SIM-1067
217کابل افشان2/5 * 3سیمپود106562800SIM-1068
218کابل افشان4 * 3سیمپود106894450SIM-1069
219کابل افشان (وارد نشده)6 * 3 سیمپود1061309900SIM-1070
220کابل افشان10 * 3سیمپود1062144000SIM-1071
221کابل افشان16 * 3سیمپود1063350000SIM-1072
222کابل افشان25 * 3سیمپود1065051800SIM-1073
223کابل افشان16 + 25 * 3سیمپود1066231000SIM-1074
224کابل افشان35 * 3سیمپود106پایانSIM-1075
225کابل افشان16 + 35 * 3سیمپود1068227600SIM-1076
226کابل افشان50 * 3سیمپود106پایانSIM-1077
227کابل افشان25 + 50 * 3سیمپود10611390000SIM-1078
228کابل افشان70 * 3سیمپود106پایانSIM-1079
229کابل افشان35 + 70 * 3سیمپود10616214000SIM-1080
230کابل افشان95 * 3سیمپود106پایانSIM-1081
231کابل افشان50 + 95 * 3سیمپود106پایانSIM-1082
232کابل افشان0/75 * 4سیمپود10626130000SIM-1083
233کابل افشان1 * 4سیمپود10631825000SIM-1084
234کابل افشان1/5 * 4سیمپود106471010SIM-1085
235کابل افشان2/5 * 4سیمپود106728290SIM-1086
236کابل افشان4 * 4سیمپود1061147100SIM-1087
237کابل افشان6 * 4سیمپود1061695100SIM-1088
238کابل افشان10 * 4سیمپود1062840800SIM-1089
239کابل افشان16 * 4سیمپود1064368400SIM-1090
240کابل افشان25 * 4سیمپود1066767000SIM-1091
241کابل افشان35 * 4سیمپود1069514000SIM-1092
242کابل افشان1 * 5سیمپود10640870000SIM-1093
243کابل افشان1/5 * 5سیمپود106558780SIM-1094
244کابل افشان2/5 * 5سیمپود106908520SIM-1095
245کابل افشان4 * 5سیمپود1061424500SIM-1096
246کابل افشان6 * 5سیمپود1062150700SIM-1097
247کابل افشان10 * 5سیمپود1063537600SIM-1098
248کابل افشان16 * 5سیمپود1065494000SIM-1099
249کابل افشان25 * 5سیمپود1068388400SIM-1100
250کابل افشان35 * 5سیمپود10611685000SIM-1101
251کابل افشان1/5 * 7سیمپود106پایانSIM-1102
252کابل افشان2/5 * 7سیمپود106پایانSIM-1103
253کابل مفتول1/5 * 2سیمپود106پایانSIM-1104
254کابل مفتول2/5 * 2سیمپود106پایانSIM-1105
255کابل مفتول4 * 2سیمپود106643200SIM-1106
256کابل مفتول6 * 2سیمپود106924600SIM-1107
257کابل مفتول10 * 2سیمپود1061541000SIM-1108
258کابل مفتول16 * 2سیمپود1062291400SIM-1109
259کابل مفتول1/5 * 3سیمپود106پایانSIM-1110
260کابل مفتول2/5 * 3سیمپود106پایانSIM-1111
261کابل مفتول4 * 3سیمپود106938000SIM-1112
262کابل مفتول6 * 3سیمپود1061366800SIM-1113
263کابل مفتول10 * 3سیمپود1062211000SIM-1114
264کابل مفتول16 * 3سیمپود1063417000SIM-1115
265کابل مفتول16 + 25 * 3سیمپود1066298000SIM-1116
266کابل مفتول16 + 35 * 3سیمپود1068375000SIM-1117
267کابل مفتول1/5 * 4سیمپود106پایانSIM-1118
268کابل مفتول2/5 * 4سیمپود106پایانSIM-1119
269کابل مفتول4 * 4سیمپود1061219400SIM-1120
270کابل مفتول6 * 4سیمپود1061755400SIM-1121
271کابل مفتول10 * 4سیمپود1062921200SIM-1122
272کابل مفتول16 * 4سیمپود1064515800SIM-1123
273کابل مفتول25 * 4سیمپود1066901000SIM-1124
274کابل مفتول2/5 * 5سیمپود106پایانSIM-1125
275کابل مفتول4 * 5سیمپود1061527600SIM-1126
276کابل مفتول6 * 5سیمپود1062197600SIM-1127
277کابل مفتول10 * 5سیمپود1063698400SIM-1128
278کابل مفتول16 * 5سیمپود1065628000SIM-1129
279کابل مفتول25 * 5سیمپود1068576000SIM-1130
188کابل کولری (وارد نشده)1 * 4سیمپود10627269000SIM-1039
189کابل کولری (وارد نشده)1/5 * 4سیمپود10638257000SIM-1040
190کابل کولری (وارد نشده)1/5 * 5سیمپود10648039000SIM-1041

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *